Individuellt eller arbetsgrupp

Handledning

Handledning individuellt eller för arbetsgrupper är en form av kompetensutveckling som inbegriper en läroprocess för den enskilde.

Läroprocessen sker i samspel med handledare, kollegor och syftar till att gagna tredje part t ex elever, vårdtagare, kunder eller klienter. I handledningen används olika arbetssätt, bland annat beteendeanalys och andra vanligt förekommande tekniker inom KBT. Detta för att kartlägga, förstå och finna strategier för att underlätta utveckling och förändring.

Handledningen kan syfta till att:

  • öka kompetensen om specifika svårigheter och problem vid olika tillstånd.
  • skapa gemensamma riktlinjer och förhållningssätt för arbetsgruppen.
  • hjälpa gruppen hantera egna känslor vid tex dödsfall och hot.

Flera chefer har uttryckt att de noterat en minskning av antalet sjukskrivningar bland personalen och härleder det till regelbunden handledning. De som arbetar med omsorg om andra är en utsatt grupp. Med ökad kompetens upplever personalen att de efter handledningen har strategier för att hanterar det som uppstår i arbetet på ett bättre sätt. Detta minskar stress och ohälsa.
Helena har erfarenhet av att handleda personal inom skola, LSS, HVB boenden, äldreomsorg, boenden för ensamkommande flyktingbarn och personlig assistans.

Välkommen att ta kontakt för ytterligare information.